DTMU

განცხადებები

დოქტორანტის ეკა რუხაძის სადისერტაციო ნაშრომის: „ ექოკარდიოგრაფიული მახასიათებლების კორელაციური ანალიზი კარდიოვასკულურ რისკ-ფაქტორებთან მიმართებაში კარდიოვასკულური დაავადებისგან თავისუფალ პოპულაციაში“ საჯარო დაცვა