DTMU

სიახლეები

არმაზ მარიამიძის სადისერტაციო ნაშრომის: „ძუძუს სამმაგნეგატიური ტიპის კიბოს ბიოლოგიური თავისებურებების კვლევა ქართულ პოპულაციაში“ საჯარო დაცვა.