DTMU

სიახლეები

გიორგი პაპიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის: „პაროქსიზმული სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდიის ასოცირება და ფსიქოტიპთან, შფოთვასა და ცხოვრების ხარისხთან. კათეტერული აბლაციის გავლენა შფოთვასა და ცხოვრების ხარისხზე“ საჯარო დაცვა

მსგავსი სიახლეები

განცხადებები