Back
21 აგვისტო

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

შპს „დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი“ 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის აცხადებს მობილობას დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან …