DTMU

სიახლეები

თამარ ავალიანის სადისერტაციო ნაშრომის: „მიელოპეროქსიდაზა გულის ქრონიკული უკმარისობით პაციენტებში: კავშირი ნუტრიციული სტატუსის, ანთების, გულის რემოდელირების მაჩვენებლებსა და დაავადების გამოსავალთან“ საჯარო დაცვა